0623274350 hukies@gmail.com

ความสามารถโปรแกรม

  • ตรวจสอบฐานข้อมูลว่าผิดพลาดส่วนใดบ้าง และ บอกแนวทางแก้ไข จำนวน 43 รายการผิดพลาด
  • ส่งออกรายการผิดพลาดเป็นรูปแบบ Excel เพื่อแก้ไข
  • ส่งออกรายงาน ผท1 ผท2 ผท3 ผท12 ภดส3 ภดส6 ภดส7 และรายงานอื่นๆ
  • ส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF และ EXCEL
  • แก้ไขรูปแบบ เพิ่มเติม ตามที่ต้องการได้