0623274350 hukies@gmail.com

ปัจจุบัน ลูกจ้างโครงการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการให้บริการ และการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล และระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของเทศบาล

สอบชิงทุน และได้รับทุน KOICA จากกรมวิเทศฯ ศึกษา “Advance Technonoly on Computer” ณ ประเทศเกาหลีใต้ 2020

รับราชการ อาจารย์ ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– คณะวิทยาการสารสนเทศ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตอนเด็ก เตี่ยที่เดินทางมาจากประเทศจีน ได้เสียชีวิตตั้งแต่ผมยังเป็นเด็ก

รับเขียนโปรแกรม LTAX4 ตามต้องการ

  • เขียน แอปเพื่อสำรวจ
  • เขียน แอ๊ป เชือมกับข้อมูลโดรนสำรวจ
  • เพิ่มระบบรายงานตามต้องการ
  • เพิ่มระบบคำนวณต่างๆ ตามที่ต้องการ
  • เขียนโปรแกรมเพื่อเข้ารหัส ถอดรหัส ฐานข้อมูล LTAX4
  • แก้ไขปัญหาของ ตรวจสอบ ซ่อม ปรับปรุง เพิ่มเติมความถูกต้อง โปรแกรม LTAX4
  • ย้ายฐาน ย้ายข้อมูบ จากโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำเข้า Ltax3000 V4
  • โหลดข้อมูล จากทุกระบบ LtaxCloud LtaxGo qgis etc

 

ติดต่อสอบถามบริการพิเศษตามต้องการ

  • อิทธิพล Line : hukies1
  • โทร  096-114-0579 ,062-237-4350