0623274350 hukies@gmail.com

โปรแกรมแก้ไข LTAX4 เพื่อให้เข้าฐานข้อมูลได้ ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขข้อมูลโดยตรง และแก้ไข ข้อผิดพลาดต่างๆ ขณะที่ใช้โปรแกรม

สร้าง Parcel_code เริ่มต้น เพื่อเชื่อมแผนแม่บท
โดย แบ่ง โซน บล๊อค อย่างถูกต้อง

โปรแกรมนำเข้า LTAX4 จาก LTAX  Ver3
นำเข้าราคาประเมินที่ดิต และอาคาร  นำเข้าข้อมูล สปก

ทำรายงาน จาก LTAX และ ส่งออก Excel ตามที่ท่านต้องการ

นำเข้าข้อมูล LTAX4 จากไฟล์ EXCEL ภ.ด.ส. 3

เขียนโปรแกรมเสริม LTAX ทุกระบบ ตามที่ท่านต้องการ

นำเข้าข้อมูล LTAX4 จากไฟล์กรมที่ดิน

ขอคำแนะนำเป็นการส่วนตัว สำหรับ LTAX ต้องเดินทางมา จ.ชัยภูมิ