0623274350 hukies@gmail.com

การนำเข้าจาก SPATAX มีความซับซ้อนมากกว่าเนื่องจากโครงสร้างต่างกันมาก แต่ก็พยายามย้ายข้อมูลให้มากที่่สุดเพื่อที่จะได้เติมเต็มข้อมูลน้อยที่สุดตามกระบวนการดังนี้

  1. ทำการ Mapping LDOC_TYPE หรือชนิดของเอกสารสิทธิ์ และทำการแยก คำนำหน้า ชื่อ สกุล และที่อยู่ ออกเป็นชิ้นๆ ตามโครงสร้างใหม่
    เพื่อให้ตรงกับ LTAX4 โดยใช้คำสั่งดังนี้ (ใช้โปรแกรม NAVICAT สั่งโดย SQL )
  2. ทำการก๊อบตาราง LTAX4_OWNER ไปไว้รวมกันที่ LTAX(4) และทำการนำเข้าโดยใช้คำสั่งดังนี้
  3. เข้าไปดูที่ LTAX4 ดูผลการนำเข้าจะพบว่ามีการนำเข้า OWNER ทำการเติมเต็มส่วนข้อมูลที่ขาดไป