0623274350 hukies@gmail.com

TOOLS สำหรับ LTAXADDON

ระบบนำเข้าจาก LTAX3 เป็น LTAX4 UPDATE ซึ่งสามารถถ่ายโอนได้ครบทุกข้อมูล และปรับค่าให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบฐาน LTAX4 ว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ไม่ถูกต้องและต้องแก้ไขได้อย่างไร

ส่งออกฐาน LTAX4 เพื่อเก็บในรูปแบบ EXCEL สามารถนำเข้าข้อมูลที่สร้างด้วย Excel  เข้าสู่ฐานข้อมูล  LTAX4 ในการนี้ รวมถึงการเข้ารหัส และถอดรหัส Parcel_code และ DN ด้วย

ออกรายงาน ให้ LTAX4 ในส่วนที่ Ltax4 ไม่มีรายงานที่เราต้องการ ผท 1 2 3 4 
ภดส 1 2 3 4 5 6 7 8 9
รายงานอื่น ๆ ตามต้องการ

โปรแกรมสำหรับจัดเก็บ หนังสือราชการ เพื่อการสืบค้น ทั้งใน มือถือ และ อินเตอร์เน็ต

โอนข้อมูลข้ามปี 2564–>2565 แล้วภาพไม่มา ข้อมูลไม่มา เราจัดให้