0623274350 hukies@gmail.com
*** ในการอบรมนี้ เป็นการอบรมออนไลน์ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ LTAX3000 เท่านั้น
ค่าบริการการอบรม วันละ 300 บาทรับวันละ 10 ท่าน หากท่านสนใจเนื้อหาใด สามารถเลือกเป็นวันได้ หากเข้าใจและสนใจเรียนรู้เพื่อก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้

โทร 0623274350  , 0866123987 Line :  hukies1

การเขียนโปรแกรม DELPHI สำหรรับผู้เริ่มต้น

  • วันที่  1 การเรียกใช้ PROPERTY , Component , Setup
  • วันที่ 2 เรียกใช้ MyDac Component ติดต่อ LTAX
  • วันที่  3 เรียกใช้ MyDac เพื่อค้นหาข้อมูล ,DevExpress
  • วันที่  4 เรียกใช้คอมโพเน้น FastReport เพิ่อทำรายงาน
  • วันที่  5 เรียกใช้คอมโพเน้น Excel Report เพื่อส่งออก Excel
*** ในการอบรมนี้ เป็นการอบรมออนไลน์ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ LTAX3000 เท่านั้น
ค่าบริการการอบรม วันละ 300 บาทรับวันละ 10 ท่าน หากท่านสนใจเนื้อหาใด สามารถเลือกเป็นวันได้ หากเข้าใจและสนใจเรียนรู้เพื่อก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้

โทร 0623274350  , 0866123987 Line :  hukies1

การสร้าง WER ด้วย Delphi เพื่อติดต่อฐานข้อมูล LTAX

  • วันที่  1 พื้นฐาน Delphi
  • วันที่  2 Component UniGui สำหรับ WEB
  • วันที่  3 UNIGUI สำหรับ Mobile
  • วันที่  4 UNIGUI สำหรับ Map และ GIS
  • วันทีี  5 UNIGUI บันทึกและแก้ไข GIS เชื่อมกับ GoogleMap